*Se se delega noutra persoa a recollida, debe traer o documento que o acredita como autorizado (poden descargalo na zona de impresos).
**Se quere que se lle envíe a través do correo electrónico este debe coincidir co que figura no expediente do alumno, e adxuntar coa petición copia do DNI para garantir a identidade do solicitante.

Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que:

Que a información proporcionada na sección “formulario de solicitude de certificados” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxestión e/ou reclamación a fin de mellorar a atención ao cliente.

Calquera cliente ou usuario, poderá poñerse en contacto co CIFP Paseo das Pontes para que a súa consulta sexa atendida. Por iso, e a efectos dos datos solicitados nesta sección, informámoslle que será considerado Responsable de tratamento ao centro.

Os datos serán destruídos tan pronto como se cumpra a finalidade descrita. As categorías de datos que piden son os relativos a datos identificativos, o nome e datos de contacto, email e teléfono no seu caso.

Estando lexitimada polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar esta política de privacidade.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose a:

Por correo postal CIFP Paseo das Pontes, situado na Rúa San Pedro de Mezonzo nº4, 15044- A Coruña (A Coruña).

Por correo electrónico, á dirección cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es

Indicando en REF: Protección de datos (formulario solicitude de certificados) e achegando fotocopia de DNI.

Igualmente e ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos

Mediante a aceptación de dita política vostede consente expresamente o citado tratamento.

Start typing and press Enter to search