1. Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:
  2. Durante os períodos de solicitude establecidos (cumprindo os requisitos de acceso), débese usar o asistente informático da paxina http://www.edu.xunta.gal/fp/ para xerar unha solicitude web.
  3. No caso de ser necesario, levar dentro do período establecido, a solicitude web xerada co asistente informático a validar a un centro con oferta de FP sostida con fondos públicos.
  4. Consultar as listaxes de solicitudes (provisional e definitiva) e as de adxudicación nas datas sinaladas no calendario de admisión.
  5. No caso de ter adxudicación, durante o período establecido matricularse ou renunciar (a renuncia so é necesaria no caso do réxime

Se necesita presentar documentos complementarios ao proceso de admisión e matrícula, que non precisen de validación selada presencialmente, pode xuntar aquí o documento (exemplo fotos, xustificante de pago do seguro escolar).
O nome de ditos documentos deberá ser como segue:  Apelido_apelido_nome_cursoCICLO_tipodocumento

Exemplos: 
Fernández_García_María_1DIRSE_foto
Fernández_García_María_1DIRSE_seguroescolar

Start typing and press Enter to search