Organigrama

Equipo directivo.

Pablo Sobrado Vázquez
É o responsable máximo do CIFP Paseo das Pontes, asumindo as funcións de representación coordinación e liderado do centro educativo.
Marta Amado Díaz
Responsable da área de calidade, innovación e orientación profesional

Serán responsabilidade desta área a xestión da calidade, a innovación educativa e tecnolóxica, a formación do profesorado, os programas internacionais, a relación coas empresas, institucións, asociacións e outro colectivos, a información e a orientación profesional, a organización e a xestión de probas e procedementos para a obtención dun título de formación profesional por vías diferentes á formación profesional inicial. Son funcións específicas desta área:
 1. Coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do profesorado e do alumnado, de acordo co plan anual, así como orientar a acción dos titores e das titoras, consonte o plan de orientación e de acción titorial.
 2. Organizar o procedemento para o deseño de itinerarios formativos para o alumnado que participe no procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.
 3. Impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, así como apoiar proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que, de ser o caso, poidan xurdir no ámbito do centro integrado, e formular propostas para fomentar a cultura empreendedora nas actividades que se desenvolvan no centro integrado.
 4. Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción laboral do alumnado, así como do seu nivel de satisfacción.
 5. Coordinar a implantación e o desenvolvemento, baixo o liderado da dirección do centro, do sistema de xestión da calidade e mellora continua, establecendo e aplicando os critérios de calidade e os indicadores que figuren no proxecto funcional do centro integrado.
 6. Fomentar e planificar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, e os proxectos de investigación, dirixindo propostas ás outras áreas do centro integrado para o seu estudo e a súa participación.
 7. Fomentar e planificar o deseño de proxectos de uso pedagóxico das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) e de proxectos de innovación e investigación relacionados con estas tecnoloxías.
 8. Fomentar proxectos de colaboración con universidades e outros centros de ensino.
 9. Coordinar e fomentar o uso das novas tecnoloxías no ámbito do centro para a mellora da calidade das ensinanzas impartidas, así como coordinar e xestionar a implantación e o desenvolvemento da plataforma dixital e da aula multimedia do centro.
 10. Supervisar e coordinar o mantemento do equipamento do centro relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.
 11. Dirixir o plan interno de actividades de formación do profesorado do centro integrado, en función das necesidades detectadas e coordinando o seguimento destas actividades.
 12. Fomentar a participación do centro en programas internacionais, así como divulgar e informar sobre as convocatorias oficiais.
 13. Supervisar a realización do programa de formación en centros de traballo, así como darlle publicidade a nivel interno e externo, e organizar o seguimento da elaboración dos convenios de colaboración coas empresas para a realización do módulo de formación en centros de traballo.
 14. Fomentar a relación do centro integrado coas empresas do ámbito produtivo, así como identificar as necesidades formativas dos sectores produtivos e proporlle á xefatura da área de formación as actividades de formación axeitadas ás necesidades identificadas.
 15. Promover acordos, convenios e colaboracións necesarias no ámbito da calidade, da formación, da innovación e das TIC con empresas, entidades ou institucións do ámbito do centro integrado.
 16. Organizar, coordinar e supervisar o procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional e realizar o seu seguimento, así como proporlle á dirección a constitución de comisións de avaliación, cando sexa necesario.
 17. Organizar, coordinar e supervisar o procedemento das probas que se realicen no centro, de acordo coa convocatoria da Administración competente, así como proporlle á dirección a constitución dos equipos de profesorado para a súa realización.

Beatriz Crujeiras Pérez
Responsable da área de formación.

Asume a responsabilidade na organización e xestión das actividades formativas. Desta área depende todo o persoal docente do centro integrado. Son funcions desta área:
 1. Exercer, por delegación da dirección e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal docente e do alumnado, en relación co réxime académico e disciplinario.
 2. Elaborar as propostas de oferta das ensinanzas do centro.
 3. Planificar todas as ensinanzas que se impartan no centro, actualizando a distribución de espazos.
 4. Coordinar propostas para a redacción das correspondentes programacións das ensinanzas.
 5. Organizar, coordinar e supervisar as actividades e as probas de avaliación das actividades formativas impartidas no centro.
 6. Coordinar e velar pola execución das actividades formativas do centro en relación co proxecto funcional e o plan anual.
 7. Elaborar os horarios correspondentes á oferta formativa e ao profesorado, en colaboración coas persoas que representen os restantes órganos unipersoais, de acordo cos criterios aprobados no plan anual de centro integrado.
 8. Proporlle á Administración educativa as necesidades de profesorado, tanto na creación como na supresión de prazas, segundo as necesidades da oferta formativa do centro integrado.
 9. Coordinar a acción dos titores e das titoras coas achegas do departamento de información e orientación profesional, e consonte o plan de orientación académica, profesional e laboral e de acción titorial.
 10. Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado e calquera outra eventualidade que incida no normal desenvolvemento da actividade do centro.
 11. Organizar os actos académicos e coordinar as actividades dos departamentos das familias profesionais presentes no centro integrado.
 12. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e apoio.
 13. Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro integrado.
 14. Facilitar a coordinación das accións da biblioteca e as actividades de promoción de idiomas.

Ana María Lorenzo Polo
Responsable da área de administración e xestión.

Correspóndelle a responsabilidade na administración e na xestión económica, administrativa, de material, de prevención de riscos laborais. Igualmente é a responsable do persoal non docente do centro integrado. Son funcións desta área:
 1. Ordenar o réxime administrativo do centro integrado, consonte as directrices da dirección.
 2. Arquivar, divulgar e darlle a coñecer á comunidade do centro a normativa que lle afecte.
 3. Establecer o plan de autoprotección, a súa modificación, de ser o caso, ou a correspondente observación, segundo a normativa.
 4. Encargarse da xestión económica e administrativa integral do centro.
 5. Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do consello social.
 6. Ordenar o réxime económico do centro consonte as instrucións da dirección, levar a contabilidade e render contas ante o consello social e as autoridades correspondentes.
 7. Xestionar os acordos ou os convenios necesarios tanto para o funcionamento do centro integrado como para as actividades formativas con empresas, con entidades e com outras administracións, dentro dos límites establecidos pola normativa.
 8. Actuar como secretario ou secretaria dos órganos colexiados de participación, levantar a acta das sesións e dar fe dos acordos, co visto e prace da dirección.
 9. Custodiar os libros e os arquivos do centro integrado.
 10. Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación da dirección, a actividade e o funcionamento do persoal de administración e servizos adscrito ao centro integrado.
 11. Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e as persoas interesadas.
 12. Custodiar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado, coa colaboración das persoas responsables dos departamentos.
 13. Custodiar e dispor a utilización dos materiais didácticos, da moblaxe e de calquera outro material catalogado como inventariable.
 14. Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de acordo coas indicacións da dirección e consonte a normativa.
 15. Organizar, conxuntamente cos restantes membros dos órganos de goberno unipersoais e dos departamentos, as actividades complementarias e extraescolares que se realicen.
 16. Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e calquera tipo de viaxe que se realice con alumnado, en colaboración coa xefatura de calidade, innovación e orientación profesional, de ser o caso.
 17. Distribuír os recursos económicos destinados ás actividades complementarias procedentes de achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo consello social.
 

Departamentos.

Ana Calviño Bestelleiro

José Pastoriza Eiriz

José Alvite Tomé

Ana Patricia Vázquez Rodríguez

Beatriz Julia López Prado

Coordinacións e outros.

Próximos eventos
<< Abr 2024 >>
LMMXVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Axúdanos a mellorar.

¿Tes dúbidas? Pregúntanos no mail info@paseodaspontes.gal.

Start typing and press Enter to search