Organigrama

Equipo directivo.

Pablo Sobrado Vázquez
É o responsable máximo do CIFP Paseo das Pontes, asumindo as funcións de representación coordinación e liderado do centro educativo.
Marta Amado Díaz
Responsable da área de calidade, innovación e orientación profesional

Serán responsabilidade desta área a xestión da calidade, a innovación educativa e tecnolóxica, a formación do profesorado, os programas internacionais, a relación coas empresas, institucións, asociacións e outro colectivos, a información e a orientación profesional, a organización e a xestión de probas e procedementos para a obtención dun título de formación profesional por vías diferentes á formación profesional inicial. Son funcións específicas desta área:
 1. Coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do profesorado e do alumnado, de acordo co plan anual, así como orientar a acción dos titores e das titoras, consonte o plan de orientación e de acción titorial.
 2. Organizar o procedemento para o deseño de itinerarios formativos para o alumnado que participe no procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.
 3. Impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, así como apoiar proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que, de ser o caso, poidan xurdir no ámbito do centro integrado, e formular propostas para fomentar a cultura empreendedora nas actividades que se desenvolvan no centro integrado.
 4. Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción laboral do alumnado, así como do seu nivel de satisfacción.
 5. Coordinar a implantación e o desenvolvemento, baixo o liderado da dirección do centro, do sistema de xestión da calidade e mellora continua, establecendo e aplicando os critérios de calidade e os indicadores que figuren no proxecto funcional do centro integrado.
 6. Fomentar e planificar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, e os proxectos de investigación, dirixindo propostas ás outras áreas do centro integrado para o seu estudo e a súa participación.
 7. Fomentar e planificar o deseño de proxectos de uso pedagóxico das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) e de proxectos de innovación e investigación relacionados con estas tecnoloxías.
 8. Fomentar proxectos de colaboración con universidades e outros centros de ensino.
 9. Coordinar e fomentar o uso das novas tecnoloxías no ámbito do centro para a mellora da calidade das ensinanzas impartidas, así como coordinar e xestionar a implantación e o desenvolvemento da plataforma dixital e da aula multimedia do centro.
 10. Supervisar e coordinar o mantemento do equipamento do centro relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.
 11. Dirixir o plan interno de actividades de formación do profesorado do centro integrado, en función das necesidades detectadas e coordinando o seguimento destas actividades.
 12. Fomentar a participación do centro en programas internacionais, así como divulgar e informar sobre as convocatorias oficiais.
 13. Supervisar a realización do programa de formación en centros de traballo, así como darlle publicidade a nivel interno e externo, e organizar o seguimento da elaboración dos convenios de colaboración coas empresas para a realización do módulo de formación en centros de traballo.
 14. Fomentar a relación do centro integrado coas empresas do ámbito produtivo, así como identificar as necesidades formativas dos sectores produtivos e proporlle á xefatura da área de formación as actividades de formación axeitadas ás necesidades identificadas.
 15. Promover acordos, convenios e colaboracións necesarias no ámbito da calidade, da formación, da innovación e das TIC con empresas, entidades ou institucións do ámbito do centro integrado.
 16. Organizar, coordinar e supervisar o procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional e realizar o seu seguimento, así como proporlle á dirección a constitución de comisións de avaliación, cando sexa necesario.
 17. Organizar, coordinar e supervisar o procedemento das probas que se realicen no centro, de acordo coa convocatoria da Administración competente, así como proporlle á dirección a constitución dos equipos de profesorado para a súa realización.

Beatriz Crujeiras Pérez
Responsable da área de formación.

Asume a responsabilidade na organización e xestión das actividades formativas. Desta área depende todo o persoal docente do centro integrado. Son funcions desta área:
 1. Exercer, por delegación da dirección e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal docente e do alumnado, en relación co réxime académico e disciplinario.
 2. Elaborar as propostas de oferta das ensinanzas do centro.
 3. Planificar todas as ensinanzas que se impartan no centro, actualizando a distribución de espazos.
 4. Coordinar propostas para a redacción das correspondentes programacións das ensinanzas.
 5. Organizar, coordinar e supervisar as actividades e as probas de avaliación das actividades formativas impartidas no centro.
 6. Coordinar e velar pola execución das actividades formativas do centro en relación co proxecto funcional e o plan anual.
 7. Elaborar os horarios correspondentes á oferta formativa e ao profesorado, en colaboración coas persoas que representen os restantes órganos unipersoais, de acordo cos criterios aprobados no plan anual de centro integrado.
 8. Proporlle á Administración educativa as necesidades de profesorado, tanto na creación como na supresión de prazas, segundo as necesidades da oferta formativa do centro integrado.
 9. Coordinar a acción dos titores e das titoras coas achegas do departamento de información e orientación profesional, e consonte o plan de orientación académica, profesional e laboral e de acción titorial.
 10. Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado e calquera outra eventualidade que incida no normal desenvolvemento da actividade do centro.
 11. Organizar os actos académicos e coordinar as actividades dos departamentos das familias profesionais presentes no centro integrado.
 12. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e apoio.
 13. Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro integrado.
 14. Facilitar a coordinación das accións da biblioteca e as actividades de promoción de idiomas.

Ana María Lorenzo Polo
Responsable da área de administración e xestión.

Correspóndelle a responsabilidade na administración e na xestión económica, administrativa, de material, de prevención de riscos laborais. Igualmente é a responsable do persoal non docente do centro integrado. Son funcións desta área:
 1. Ordenar o réxime administrativo do centro integrado, consonte as directrices da dirección.
 2. Arquivar, divulgar e darlle a coñecer á comunidade do centro a normativa que lle afecte.
 3. Establecer o plan de autoprotección, a súa modificación, de ser o caso, ou a correspondente observación, segundo a normativa.
 4. Encargarse da xestión económica e administrativa integral do centro.
 5. Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do consello social.
 6. Ordenar o réxime económico do centro consonte as instrucións da dirección, levar a contabilidade e render contas ante o consello social e as autoridades correspondentes.
 7. Xestionar os acordos ou os convenios necesarios tanto para o funcionamento do centro integrado como para as actividades formativas con empresas, con entidades e com outras administracións, dentro dos límites establecidos pola normativa.
 8. Actuar como secretario ou secretaria dos órganos colexiados de participación, levantar a acta das sesións e dar fe dos acordos, co visto e prace da dirección.
 9. Custodiar os libros e os arquivos do centro integrado.
 10. Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación da dirección, a actividade e o funcionamento do persoal de administración e servizos adscrito ao centro integrado.
 11. Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e as persoas interesadas.
 12. Custodiar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado, coa colaboración das persoas responsables dos departamentos.
 13. Custodiar e dispor a utilización dos materiais didácticos, da moblaxe e de calquera outro material catalogado como inventariable.
 14. Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de acordo coas indicacións da dirección e consonte a normativa.
 15. Organizar, conxuntamente cos restantes membros dos órganos de goberno unipersoais e dos departamentos, as actividades complementarias e extraescolares que se realicen.
 16. Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e calquera tipo de viaxe que se realice con alumnado, en colaboración coa xefatura de calidade, innovación e orientación profesional, de ser o caso.
 17. Distribuír os recursos económicos destinados ás actividades complementarias procedentes de achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo consello social.
 

Departamentos.

Coordinacións e outros.

Próximos eventos
<< Sep 2023 >>
lmmjvsd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Start typing and press Enter to search